[website maken] [website bouwen] [BWL advies, adviseurs en ontwikkelaars voor het sociale domein.]
[BWL advies ontwerpt processen en organisaties op en een cognitief ergonomische wijze.]
[alle producten van BWL advies: advies, ontwikkeling, begeleiding en onderzoek in het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.]
[links van BWL advies]
[contact met BWL advies: advies, onderzoek en ontwikkeling.]info@bwladvies.nl

kvk 56848498

Tijdsinvestering implementatie meldcode

De tijd (en daarmee de kosten) die een implementatie van de meldcode kost, hangt af van de situatie. Wij leveren maatwerk en sluiten aan bij de context van een organisatie.

Onze inzet varieert afhankelijk van uw wens, tussen de 8 en 35 uur. Neem contact met ons op voor een offerte op maat.


Wilt u zelf alvast een globale indicatie van de benodigde inzet krijgen? Onderstaand zijn een aantal vragen geformuleerd. De antwoorden op deze vragen bepalen de ondersteuning die we kunnen bieden en geven een globaal beeld van onze inzet en de kosten. In een gesprek kunnen we de vragen/beslispunten bespreken en tot een op de situatie afgestemde offerte komen.

Een implementatietraject bestaat uit een aantal onderdelen en onze inzet is afhankelijk van een aantal keuzes. Onze inzet kan worden bepaald door het langslopen van de onderstaande checklist.


1. Heeft  uw organisatie al beleid geformuleerd ten aanzien van de meldcode en wilt  u ondersteuning bij de implementatie? Of wilt u hulp bij het opstellen en implementeren? Of wilt u alleen een evaluatie van uw beleid en implementatie?

In het minst intensieve traject toetsen we uw beleid en implementatie aan de eisen van de wet. In het meest intensieve traject ondersteunen we u met het opstellen van het beleid en het maken van keuzes daarin en deze vervolgens vertalen in de meldcode toegespitst op uw organisatie. Wij leggen u de onderdelen waarop u een beleidskeuze moet maken voorleggen (eventueel met een advies), en zorgen ervoor dat uw beleid inzake de meldcode aansluit bij uw overige beleid. We vertalen de generieke meldcode in uw eigen specifieke uitwerking.

De inzet vraagt afhankelijk van de situatie 2-8 uur.


2. Wilt u de uitvoering van het vastgestelde beleid zelf implementeren? 


Onze inzet is afhankelijk van uw ondersteuningsvraag. Aangezien het beleid moet gaan leven binnen uw organisatie vinden wij het belangrijk dat u zelf hier een zo groot mogelijk rol in vervult. Wij leveren een checklist met alle acties die noodzakelijk zijn voor de implementatie. Eventueel verlenen we voortgangsondersteuning op afstand. We kunnen  u  ook actief coachen bij uw implementatie.

De inzet vraagt afhankelijk van de situatie 0-6 uur.


3. Wat is uw trainingsbehoefte en wie moet(en) er getraind worden?
Werkt u met specifieke aandachtsfunctionarissen, dan kunnen we voor hen een training signaleren kindermishandeling organiseren . De ervaring leert echter dat veel professionals al veel kennis bezitten over het signaleren van mishandeling en voldoende hebben aan een  duidelijke reader, toegelicht in een korte sessie met  de mogelijkheid om vragen te stellen.
Wilt u alle medewerkers trainen, dan kunnen we een maatwerk oplossing voor u regelen. Dit kan een training over het signaleren van kindermishandeling  zijn. We kunnen ook ondersteuning  bieden waardoor u zelf de collega’s kunt  trainen. Aanvullende  trainingen zoals gespreksvoering met ouders kunnen hier een onderdeel van zijn. Ook hiervoor geldt dat veel professionals de benodigde competenties al bezitten, waardoor kan worden volstaan met een duidelijke reader met daarbij de mogelijkheid om vragen te stellen. Bovendien blijkt in de praktijk dat de ervaren handelingsverlegenheid (waarover verderop meer) door een training signalering niet wordt weggenomen. Indien u uw medewerkers een volledige training wilt laten volgen dan zullen we die door een gecertificeerde trainer laten verzorgen en expliciet de relatie met het AMK en ASHG daarin een plaats geven.

De inzet is variabel en varieert van 2-12 uur. Indien meerdere trainingen worden georganiseerd neemt het aantal uren toe.4. Wilt u ondersteuning bij het in de praktijk brengen van het werken met de meldcode?
Als het beleid is geformuleerd, de meldcode is vastgelegd en iedereen zijn of haar eigen rol kent en de inhoudelijke de kennis heeft, bestaat de volgende fase uit het feitelijk uitvoeren. Het meest lastige element daarin blijkt het overleg met ouders en collega's (van de eigen en andere organisaties) te zijn. Het overleg met collega's wordt vaak belemmerd door misverstanden over de rollen en functies en door vrees om onterecht ouders en kinderen te beschuldigen. Het overleg met ouders wordt vaak belemmerd door angst voor de reactie, vrees het contact te verliezen of angst voor agressie. Het feitelijk succes van de meldcode  ligt in de uitvoering. Onze voorkeur gaat er naar uit om u bij een aantal gevallen waarin u de meldcode gedurende de eerste periode gebruikt , te ondersteunen en in de praktijk samen met u ervoor te zorgen dat de meldcode ook echt werkt en helpt.

Dit vraagt gedurende het eerste jaar een inzet van 2-6 uur5. Overig.

Met aandachtsfunctionarissen, management of directie zullen we tenminste twee overleggen moeten voeren om het beleid en de wijze van implementatie vast te stellen, de voortgang te bespreken en af te ronden.

Dat zal ongeveer 2-3 uur kosten.Samengevat vraagt de implementatie een inzet van ons tussen de 8 en 35 uur. Graag gaan we met u in gesprek om tot een offerte te komen. Dit gesprek en het uitbrengen van de offerte is vrijblijvend.


  

Wij sluiten aan bij de context.