[website ontwerp] [website maken] [BWL advies, adviseurs en ontwikkelaars voor het sociale domein.]
[BWL advies ontwerpt processen en organisaties op en een cognitief ergonomische wijze.]
[alle producten van BWL advies: advies, ontwikkeling, begeleiding en onderzoek in het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.]
[links van BWL advies]
[contact met BWL advies: advies, onderzoek en ontwikkeling.]
[alle producten van BWL advies: advies, ontwikkeling, begeleiding en onderzoek in het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.]
[opbouw tijdsinvestering implementatietraject meldcode]info@bwladvies.nl

kvk 56848498

Meldcode

kindermishandeling en

huiselijk geweld

Professionals willen van betekenis zijn voor kinderen en hun ouders.

Naar alle producten

De overheid heeft een Wet Meldcode opgesteld die inmiddels door de tweede kamer is goedgekeurd. Met ingang van 1 juli 2013 zal de wet in werking treden. De wet zal nog door de eerste kamer moeten worden goedgekeurd. Daarnaast zullen een aantal andere wetten nog moeten worden aangepast en in overeenstemming gebracht met de Wet Meldcode.
De overheid vind het van groot belang dat kindermishandeling en huiselijk geweld wordt gestopt. Daarom heeft ze voor organisaties en professionals de ‘Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ opgesteld. De meldcode heeft tot doel om bij te dragen aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.


Met de Wet Meldcode regelt de overheid dat elke organisatie die met kinderen en volwassenen werkt volgens een meldcode moet werken. Zo’n meldcode beschrijft wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Individuele medewerkers moeten handelen volgens deze meldcode, organisaties moeten hun medewerkers in staat stellen om volgens de meldcode te kunnen werken.

De overheid ondersteunt de invoering van de meldcode onder andere door een aantal handreikingen die ze heeft opgesteld voor organisaties die aan de verplichte invoering van de meldcode moeten voldoen. De meldcode bevat een stappenplan waarin deze ondersteuning vorm is gegeven. In de praktijk blijkt de invoering van de meldcode behoorlijk complex te zijn.


Iedere organisatie is verantwoordelijk voor het beschikken over een meldcode, en voor het scheppen van de randvoorwaarden waardoor beroepskrachten de meldcode in een veilig werkklimaat kunnen toepassen. De individuele beroepskrachten kunnen worden aangesproken op de feitelijke toepassing van de stappen van de meldcode. Ook iedere zelfstandige beroepsbeoefenaar moet beschikken over een meldcode en daarnaar handelen.

 

Een weloverwogen en goed uitgevoerde implementatie van de meldcode is van groot belang. Dat belang heeft betrekking op de kwaliteit van de meldcode en ook op de kosten die eruit voortvloeien. Een goede aansluiting bij de werkprocessen en een goede inpassing binnen een organisatie maakt hierin een groot verschil. Het is niet altijd nodig om alle beroepsbeoefenaren te trainen in het uitvoeren van de stappen van de meldcode, het kan soms beter zijn om daarvoor een kleine groep aandachtspersonen of deskundigen in te zetten. Dat kan een groot verschil betekenen in aanpassingen en kosten met tegelijkertijd een groter draagvlak en een kwalitatief betere werking. 

In het verlengde van de meldcode komen veel verschillende vragen naar voren, zoals omtrent de privacy, de vertrouwensrelatie met de cliënt, de toepasselijkheid voor contacten met volwassen cliënten, de kennis van signalen van mishandeling en de veiligheid van beroepsbeoefenaren. Vragen die niet zomaar door iedere organisatie of zelfstandige beroepsbeoefenaar passend te vertalen zijn in hun eigen implementatie van de meldcode.


BWL advies biedt hiervoor hulp en ondersteuning. Wij kunnen de implementatie van de meldcode van begin tot eind uitvoeren en begeleiden. We kunnen ook op onderdelen adviseren of een reeds opstelde meldcode of gestart implementatietraject evalueren. De meldcode is voor iedere organisatie en professional een kwestie van maatwerk, onze adviezen en begeleiding zijn dat dus ook.
Een goede meldcode die op een goede manier is geïmplementeerd draagt bij aan het effectief aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld. En aan een veilige uitvoering daarvan voor beroepsbeoefenaren. Dat hoort bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor de eigen medewerkers van iedere organisatie waar de meldcode voor geldt.


  

Tijd en kosten

BWL advies stelt samen met u uw meldcode op en implementeert deze. U bent zeker van een meldcode die voldoet aan de wet, die aansluit bij uw werkprocessen en die effectief is. Wij zorgen ervoor dat de meldcode geen extra bureaucratie oplevert en optimaliseren de efficiency in het gebruik en uitvoering.